Privacy & Disclaimer

 1. TOEPASSING
  Door op onze website (hierna de ‘Website’ genoemd) te surfen, onze applicatie (hierna de ‘Applicatie’ genoemd) te gebruiken, documenten te lezen, bestanden te downloaden, deze op enige andere manier te raadplegen en/of er op enige andere manier gebruik van te maken, verklaart u zich akkoord met de hierna volgende voorwaarden en bepalingen en verbindt u zich ertoe om deze na te leven. Deze zijn als enige geldig, met uitsluiting van enige andere voorwaarden.
 2. ROULARTA
  2.1. Huidige Website / Applicatie wordt uitgebaat door de N.V. Roularta Media Group, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Meiboomlaan 33, B – 8800 Roeselare (België), met als ondernemingsnummer 0434.278.896 (hierna kortweg ‘Roularta’ genoemd).
  2.2. Alle rechten en aanspraken in deze algemene voorwaarden ten behoeve van Roularta bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van de door Roularta ingeschakelde derden.
 3. TOEGANG
  3.1. Huidige Website / Applicatie kan geraadpleegd worden door recente computers waarop courante software geïnstalleerd staat (browser, operating system, enz.). Roularta waarborgt echter geen enkele compatibiliteit en kan geenszins aansprakelijk gesteld worden zo u, om welke reden dan ook, (een deel van) huidige Website / Applicatie niet kunt raadplegen en/of gebruiken.
  3.2. Huidige Website / Applicatie wordt enkel voor informatieve doeleinden aangeboden. U verkrijgt enkel het recht om deze Website / Applicatie en zijn/haar inhoud ten persoonlijke titel te raadplegen. Ieder commercieel gebruik van deze Website / Applicatie is strikt verboden. Onder ‘commercieel gebruik’ wordt o.a. begrepen het verkopen of verhuren van de verschillende functionaliteiten van de Website / Applicatie of van lidmaatschappen of registraties op de Website / in de Applicatie, of het gebruiken van de Website / Applicatie en haar onderdelen met als enig doel het genereren van advertentie- of abonnementsinkomsten, of meer algemeen het organiseren van oneerlijke concurrentie of het stellen van daden in strijd met de eerlijke handelsgebruiken t.a.v. Roularta en/of de Website / Applicatie. Deze opsomming is niet limitatief.
  3.3. Het is strikt verboden om, op welke wijze dan ook en met welke technische middelen dan ook, zich toegang trachten te verschaffen tot delen die niet publiekelijk online zijn geplaatst. Het is tevens strikt verboden huidige Website / Applicatie te wijzigen, aan te passen, zaken eraan toe te voegen en/of te verwijderen, op welke wijze dan ook en met welke technische middelen dan ook.
  3.4. U verbindt zich ertoe om geen enkele daad te stellen, ongeacht de gebruikte technische middelen, die op enig ogenblik de goede werking van huidige Website / Applicatie op welke wijze dan ook in het gedrang kan brengen.
  3.5. Het is verboden om enig (automatisch) systeem, zoals maar niet beperkt tot ‘robots’, ‘spiders’, ‘offline readers’, enz., aan te wenden met als bedoeling een toegang tot de Website / Applicatie te creëren op zo’n manier dat er meer berichten naar de Website / Applicatie verstuurd worden dan voor een mens in een normale (manuele) handeling en met het gebruik van een normale webbrowser realiseerbaar is. Onder ‘berichten’ dient o.a. te worden verstaan vragen en verzoeken, antwoorden en deelnames bij wedstrijden, stemmen, iedere interactie met een andere gebruiker van de Website / Applicatie enz., zelfs indien u hierbij op een verzoek geformuleerd op de Website / in de Applicatie (zoals bv. een deelname aan een wedstrijd) zou ingaan.
  Roularta staat wel toe aan publieke zoekmachines om de inhoud van de Website / Applicatie te bezoeken via ‘spiders’ e.d. met als enige bedoeling de toegang en de inhoud van de Website / Applicatie beschikbaar te maken via hun zoekmachines, zonder dat Roularta hiermee evenwel het recht verleent om de inhoud van de Website / Applicatie te archiveren. Roularta behoudt zich het recht voor om de toelating zoals geformuleerd in dit lid op elk ogenblik in te trekken.
  3.6. Voor de toegang of het gebruik van bepaalde onderdelen van deze Website / Applicatie, dient u zich te registreren, een pas aan te maken en/of lid te worden. U dient daarbij correcte gegevens in te vullen. Houd uw login en paswoord geheim en deel ze niet mee aan derden. Overeenkomstig art. 5.1. hierna is elk lid of geregistreerde gebruiker zelf verantwoordelijk voor zijn of haar registratie of lidmaatschap en de evt. misbruiken of schade die daaruit zouden voortvloeien. Roularta kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig oneigenlijk gebruik van de registratie of het lidmaatschap, uw login en/of uw paswoord.
 4. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
  4.1. Het concept, de inhoud, de lay-out, de structuur, de sourcecodes, de programmatuur, de afbeeldingen, de foto’s, de animaties, de audiovisuele werken, de teksten, gegevens, muziek en alle andere onderdelen van huidige Website / Applicatie zijn en blijven de exclusieve eigendom van Roularta en worden beschermd door diverse intellectuele eigendomsrechten (waaronder het auteursrecht, het merkenrecht, het sui generis recht van de producent van een databank, enz.), hetgeen u erkent en aanvaardt. Door op onze Website te surfen of onze Applicatie te gebruiken, verkrijgt u geen enkel recht hierop.
  4.2. De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en/of gebruik, onder welke vorm dan ook, op eender welke wijze van deze Website / Applicatie en zijn/haar inhoud is strikt verboden. Het opslaan van enige informatie en/of onderdeel van deze Website / Applicatie in een (elektronische) database of anderszins is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch ‘cachen’ van de informatie door de browser.
  4.3. Door bepaalde gegevens, teksten, afbeeldingen en/of andere bestanden online te plaatsen, geeft u automatisch aan Roularta, alsook aan alle ondernemingen verbonden met Roularta, de volledige en kosteloze toestemming om de inhoud van uw post te reproduceren, mee te delen en/of anderszins te gebruiken zowel op deze Website / in deze Applicatie als op andere websites of in andere applicaties, als in een of meerdere magazines of enige andere producten of dragers die door Roularta of door de verbonden ondernemingen worden uitgegeven of aangeboden.
 5. AANSPRAKELIJKHEID
  5.1. Algemeen
  De raadpleging en het gebruik, van welke aard ook en met welke technische middelen dan ook, van huidige Website / Applicatie gebeurt steeds onder uw eigen verantwoordelijkheid. Roularta kan, globaal genomen, geenszins aansprakelijk gesteld worden t.a.v. de gebruiker en/of derden voor door deze laatste mogelijk geleden schade, van welke aard ook (direct, indirect, gevolgschade, enz.), winstderving, verlies van gegevens, verlies van een kans of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in de opstelling, uitbating en aanbieding van deze Website / Applicatie, m.i.v. al haar onderdelen en/of de mogelijke schade van de gebruiker en/of de derde.
  5.2. Toegankelijkheid
  Roularta zet haar beste middelen in om ervoor te zorgen dat deze Website / Applicatie op ieder ogenblik toegankelijk is voor een normaal aantal gebruikers. Roularta heeft echter op ieder ogenblik het recht deze Website / Applicatie geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing. Roularta kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies en/of schade, van welke aard ook, dat geleden zou worden t.g.v. de opschorting, onderbrekingen, (technische) storingen, vertragingen, moeilijke bereikbaarheid, onbereikbaarheid en/of de beëindiging van (een deel van) huidige Website / Applicatie.
  5.3. Gegevens
  Roularta zet haar beste middelen in om ervoor te zorgen dat de gegevens en documenten die deel uitmaken van deze Website / Applicatie volledig, accuraat en actueel zijn. Fouten en/of onvolledigheden en/of verouderde gegevens kunnen echter nooit uitgesloten worden en Roularta kan dienaangaande derhalve geen enkele waarborg geven. Roularta kan dan ook geenszins aansprakelijk gesteld worden ingeval van schade en/of verlies, van welke aard ook, die zou voortvloeien uit het gebruik, de raadpleging en/of het downloaden van enig onderdeel van huidige Website / Applicatie. Roularta kan tevens geenszins aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, van welke aard ook, die zou voortvloeien uit beslissingen die u zou nemen op basis van enige gegevens en/of informatie op huidige Website / in huidige Applicatie. Roularta heeft eveneens het recht om de informatie of gegevens die op de Website / in de Applicatie gepubliceerd zijn op elk moment te wijzigen.
  5.4. Links
  Huidige Website / Applicatie kan o.m. links naar andere sites of applicaties bevatten. Voor zover deze niet onder controle van Roularta staan, worden zij niet noodzakelijkerwijs aanbevolen noch goedgekeurd door Roularta. Roularta gaat in dat geval ook niet na of de inhoud van deze sites of applicaties wijzigt. Het komt dan ook aan u toe om zelf te bepalen of het geschikt is dat u deze bezoekt. Roularta kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud noch de goede werking van externe sites of applicaties waarnaar verwezen wordt noch voor enige nadelige gevolgen die uit de raadpleging en/of het gebruik, op welke wijze dan ook, van die sites of applicaties kunnen voortvloeien.
  5.5. Virus
  Alhoewel Roularta haar beste middelen inzet om huidige Website / Applicatie bug-, virus-, trojan horse- en spywarevrij te houden, kan het niet uitgesloten worden dat deze alsnog zouden voorkomen. Roularta kan geenszins aansprakelijk gehouden worden voor enige hieruit voortvloeiende schade en/of verlies. Roularta raadt u ten zeerste aan om steeds de nodige firewall, anti-virus en andere beschermende software te installeren teneinde mogelijke beschadigingen van uw computer te voorkomen. Zo u de aanwezigheid van een van voornoemde elementen zou vaststellen in huidige Website / Applicatie wordt u uitgenodigd om deze aan de webmaster of ontwikkelaar mee te delen zodat de nodige maatregelen kunnen genomen worden.
  5.6. Dataverkeer
  Het versturen van bepaalde gegevens, zoals e-mails, persoonsgegevens, creditkaartnummers, e.d.m. gebeurt steeds op eigen risico. Roularta zet haar beste middelen in om ervoor te zorgen dat de overdracht van deze gegevens op een beveiligde wijze geschiedt, doch kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die zou voortvloeien uit het verlies van bepaalde gegevens en/of uit de interceptie van deze gegevens door een derde partij. Roularta raadt u ten zeerste aan om dienaangaande de nodige software te installeren en steeds omzichtig om te gaan met het gebruik en de mededeling van uw persoonlijke gegevens.
  5.7. Berichten
  Op deze Website / in deze Applicatie kunnen desgevallend berichten van allerlei aard (posts, tips, links, boodschappen, zoekertjes, reacties, mededelingen, discussies in fora, chats, enz.) van derden opgenomen worden. Roularta behoudt zich het recht voor om deze diensten onmiddellijk en zonder voorafgaande verwittiging geheel of gedeeltelijk op te schorten en/of te beëindigen. Roularta kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies dat hieruit zou voortvloeien.
  Aangezien deze berichten het werk van derden zijn, kan Roularta op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die daaruit zou voortvloeien, noch voor eventuele fouten in de inhoud ervan. Alle teksten, gegevens, foto’s, video’s, berichten of andere materialen geplaatst binnen deze berichten vallen onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de persoon van wie deze gegevens uitgaan. Zo u een bericht, van welke aard ook, of enige andere vorm van informatie, gegevens en/of mening plaatst op deze Website / in deze Applicatie, verbindt u er zich toe daarbij uitsluitend informatie te gebruiken (afbeeldingen, foto’s, …) die niet in strijd is met de intellectuele rechten van derden (auteursrechten, recht van afbeelding, …), noch met de normen en de goede zeden, noch met enige andere wettelijke bepaling. U vrijwaart dan ook uitdrukkelijk Roularta tegen iedere aanklacht of vordering uitgaande van derden als gevolg van de inhoud van hetgeen u op deze Website / in deze Applicatie geplaatst heeft.
 6. PERSOONLIJKE LEVENSSFEER
  https://www.roularta.be/nl/privacy
 7. DIVERSEN
  7.1. Advertenties
  De advertenties die op deze Website / in deze Applicatie zijn opgenomen, zijn steeds het werk van derde partijen tenzij de advertenties voor eigen producten van Roularta. Roularta kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor de wettelijkheid, de juistheid, het aanbod, de inhoud, de goede werking en/of de kwaliteit van de door derden geboden goederen en/of diensten.
  7.2. Forum
  Zo deze Website / Applicatie een forum bevat, is, naast deze disclaimer, het specifiek forum-reglement van toepassing dat u hier kan vinden. U verbindt zich ertoe om dit reglement steeds strikt na te leven bij iedere raadpleging en/of gebruik van het forum.
  7.3. Hyperlinks
  Hyperlinken en/of deeplinken naar huidige Website / Applicatie is pas toegelaten na daartoe de toestemming van Roularta bekomen te hebben. In ieder geval dient, nadat u de toestemming bekomen heeft, iedere link steeds naar de home page van huidige Website / Applicatie te verwijzen.
  7.4. Spam
  Roularta verstuurt geen spam. Indien u een e-mail, dan wel een nieuwsbrief van Roularta ontvangt, dan sluit die aan op uw vraag of verzoek. Zo u alsnog ongewenst e-mails vanwege Roularta ontvangen heeft, kan u ons dat melden en dan doen wij zo spoedig mogelijk het nodige om ervoor te zorgen dat u geen mails meer ontvangt.
  7.5. Wedstrijden
  Voor alle wedstrijden is, naast deze disclaimer, het algemeen wedstrijdreglement van toepassing, dat u hier kan vinden, behoudens indien een specifiek wedstrijdreglement voorzien is, dat steeds voorrang krijgt op het algemeen wedstrijdreglement.
 8. SLOTBEPALINGEN
  8.1. Ongeldigheid
  Deze disclaimer is deelbaar. Derhalve tast de nietigverklaring van één of meerdere bepalingen hiervan in generlei opzicht de geldigheid der andere bepalingen aan. Indien enig gedeelte van deze disclaimer als overmatig ruim wordt verklaard, zal de bepaling, niettegenstaande dit feit, uitvoerbaar zijn tot het maximum toegelaten bij wet. Indien enig gedeelte van deze disclaimer als volledig ongeldig wordt beschouwd, zal Roularta deze vervangen door een bepaling welke zo dicht mogelijk het economisch effect van de ongeldig verklaarde bepaling benadert.
  8.2. Bevoegde rechter
  Ieder geschil, van welke aard ook, dat zou voortvloeien uit de raadpleging en/of het gebruik van huidige Website / Applicatie valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Hoven en Rechtbanken van het Gerechtelijk Arrondissement van Brussel.
  8.3. Toepasselijk recht
  Enkel het Belgisch recht is van toepassing.
  8.4. Disclaimer
  Deze disclaimer kan, zonder voorafgaande verwittiging, aangepast worden, in functie o.m. van wettelijke evoluties. U wordt dan ook uitgenodigd om regelmatig na te gaan of en in voorkomend geval welke wijzigingen aangebracht werden. Wijzigingen treden in van zodra zij op de Website / Applicatie kenbaar worden gemaakt.
  8.5. Vragen
  Voor alle vragen inzake huidige disclaimer kan u steeds een e-mail sturen naar de Webmaster of schrijven naar Roularta Media Group N.V., Meiboomlaan 33, B – 8800 Roeselare (België).

Uw sessie is verlopen. Log opnieuw in.